Blog,  Children Rights,  News

Verdrag inzake de rechten van het kind 1989 en aanverwante teksten

Er zijn vier primaire standaarden die voortkomen uit het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind 1989. Andere primaire geschriften omvatten verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de VN-standaardminimumregels voor de administratie van jeugdrecht (de Peking-regels).

Het Verdrag inzake de rechten van het kind 1989 bepaalt:

1) Artikel 2 – Beginsel van niet-segregatie, dat een toezegging omvat “om op effectieve wijze enkelvoudige jongeren en bijeenkomsten van kinderen te erkennen voor wie erkenning en erkenning van hun voorrechten ongebruikelijke maatregelen kunnen vereisen.

2) Artikel 3 (1) – de uiteindelijke voordelen van de jongere moeten een essentiële gedachte zijn bij alle activiteiten met kinderen. Dit houdt in dat alle gezaghebbende, regelgevende en juridische instanties moeten overwegen “hoe de privileges van kinderen worden beïnvloed door hun keuzes en activiteiten”.

3) Artikel 6 – verwijst naar de toezegging van staten die partij zijn “om het uithoudingsvermogen en de vooruitgang van de jongere zo goed mogelijk te garanderen, bijvoorbeeld vanwege instructie, medische zorg en gezinsondersteuning.

4) Artikel 12 (1) – staten die partij zijn ‘zullen het kind dat is toegerust om zijn eigen perspectieven vorm te geven, de mogelijkheid garanderen om die perspectieven openlijk te communiceren in alle kwesties die de jongere beïnvloeden, waarbij de perspectieven op het kind dat een duur gewicht krijgt volgens de leeftijd en ontwikkeling van het kind “bijvoorbeeld opgevangen kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de regeling van opvangwetgeving en -strategie.

Conventie nr. 10 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ontvangen in 1921) verbiedt jongeren onder de 14 jaar om te werken in een open of particuliere agrarische onderneming. Deze uitsluiting werd bereikt in 1973 voor een breed scala aan werkzaamheden (Verdrag nr. 138). Tegenwoordig kennen we het als een verbod op jongerenwerk. Een daaropvolgend Verdrag nr. 182, dat in 1999 werd omarmd, geeft aan dat staten die partij zijn, verplicht zijn om specifieke soorten werk voor alle jongeren jonger dan 18 jaar te ontkennen en een manier te vinden om deze uit te wissen.

Het is niet waardig om kinderen als strijders te selecteren in overeenstemming met artikel 38 (3) van het Verdrag inzake de rechten van het kind 1989 … “bijeenkomsten van staten zijn eveneens gepositioneerd onder de toezegging om geen personen onder de 15 jaar in hun leger te werven en bij het inschrijven van personen ergens tussen de 15 en 18 “om te proberen de meest gevestigde personen behoefte te bieden” (ref: International Human Rights Lexicon door Marks en Clapham).

De Peking-regels die zich identificeren met de gelijkheid van jongeren moedigt de presentatie aan van ongebruikelijke wetten, methodologieën en instellingen voor het bepalen van de strafrechtelijke verplichting van jongeren. Bovendien worden statenpartijen genoemd om kinderen te behandelen op een manier die hun leeftijd beoordeelt, bijvoorbeeld. gescheiden worden gehouden van volwassen gevangenen. Jongeren zijn bovendien gekwalificeerd voor essentiële garanties tegen zelfassertieve opsluiting en behouden de optie tot een redelijke voorbereiding.

Artikel 19 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat staten die partij zijn, maatregelen moeten nemen om kinderen te beschermen tegen wreedheid of minachting door hun ouders of andere verzorgers. Boeiende Family Support-frameworks zijn vrijwel zeker de meest ideale methode om te garanderen dat er voor kinderen wordt gezorgd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *